Download PDF Privacyverklaring

Privacyverklaring van Quetzal Artisan
Gevestigd aan de Gildenborch 10 te Vianen 4132 HG Vianen, UT Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62253255;


In dit Privacyreglement gebruikt Quetzal Artisan een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Quetzal Artisan registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Toelichting op het Reglement

Quetzal Artisan mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Quetzal Artisan de plicht om haar klanten en/of zakelijke relaties:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Quetzal Artisan worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Quetzal Artisan vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Quetzal Artisan in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Quetzal Artisan expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Quetzal Artisan gebruikt en het doel van het gebruik

Quetzal Artisan verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

• Klant wordt of bent van Quetzal Artisan;
• een aankoop of bestelling doet;
• een zakelijke relatie bent van Quetzal Artisan
• zich aanmeldt voor nieuwsbrieven;
• de website bezoekt;
• (via het Contactformulier) contact met Quetzal Artisan opneemt.

Quetzal Artisan verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als u klant bent.

Quetzal Artisan verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN- gegevens als u een zakelijke relatie bent.

Deze gegevens stellen Quetzal Artisan in staat om:

• de overeenkomst die klanten met Quetzal Artisan sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• de dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Quetzal Artisan bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Quetzal Artisan verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Quetzal Artisan, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Quetzal Artisan met u heeft        gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Quetzal Artisan verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Quetzal Artisan worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Quetzal Artisan beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Quetzal Artisan om in te loggen in het digitale systeem;
• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Quetzal Artisan ten aanzien van alle aan Quetzal Artisan verstrekte persoonsgegevens;
• technische maatregelen door Quetzal Artisan overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Quetzal Artisan bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Quetzal Artisan zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Uw rechten als betrokkene

Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Het recht op data portabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar [email protected] Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Quetzal Artisan.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Quetzal Artisan en probeert Quetzal Artisan er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Quetzal Artisan? Ook daarvoor kunt u contact met Quetzal Artisan opnemen.

Uiteraard zal Quetzal Artisan ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Quetzal Artisan.

 

Privacyreglement Quetzal Artisan versie juli 2020