Privacyverklaring
Quetzal Artisan
April 2018

Artikel 1. Definities
In deze privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:
• Quetzal Artisan: de gebruiker van deze privacyverklaring: Quetzal Artisan gevestigd aan de Gildenborch 10 te Vianen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62253255;
• Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
• De website: de website van Quetzal Artisan waar de Betrokkene producten bij Quetzal Artisan kan bestellen.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Quetzal Artisan is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Quetzal Artisan volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Quetzal Artisan
Gildenborch 10
4132 HG Vianen, UT
Nederland

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking
3.1. Wanneer de Betrokkene een bestelling doet via deze website, of zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal aan de Betrokkene gevraagd worden om gegevens in te vullen.
3.2. Wanneer de Betrokkene een account aanmaakt of zich registreert via de website van Quetzal Artisan, worden diens naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres gevraagd. Deze gegevens verwerkt Quetzal Artisan met de toestemming van de Betrokkene. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
a. om de Betrokkene gemakkelijk via zijn account toegang te geven tot het bestel- en betalingsprocessen;
b. om de Betrokkene de mogelijkheid te geven om via zijn account diens bestellingen te bekijken.
3.3. Wanneer de Betrokkene een product bestelt, verwerkt Quetzal Artisan diens naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan Quetzal Artisan de overeenkomst met de Betrokkene niet aangaan. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
a. het leveren van het product dat de Betrokkene via de website besteld heeft op het door de Betrokkene opgegeven adres;
b. het onderhouden van een klantrelatie met de Betrokkene;
c. om contact met de Betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst die Quetzal Artisan en de Betrokkene met elkaar zijn aangegaan;
3.4. Wanneer de Betrokkene het elektronisch modelformulier voor herroeping invult, worden diens naam en adres gevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk om het retourneren van producten en het terugbetalen van het aankoopbedrag mogelijk te maken.
3.5. Wanneer de Betrokkene zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt een e-mailadres gevraagd, om de nieuwsbrief te kunnen versturen sturen en de Betrokkene op de hoogte te houden van nieuws over Quetzal Artisan en/of van aanbiedingen van Quetzal Artisan. Deze gegevens verwerkt Quetzal Artisan alleen met de toestemming van de Betrokkene.
3.6. De Betrokkene kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 8.
3.7. Quetzal Artisan zal de Betrokkene niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de Betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
3.8. In elke digitale nieuwsbrief die naar de Betrokkene wordt verstuurd, wordt de Betrokkene gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
4.1. Quetzal Artisan kan de persoonsgegevens van de Betrokkene aan de volgende derden verstrekken:
a. Quetzal Artisan maakt gebruik van postbedrijven, die namens Quetzal Artisan de bezorging van producten op zich nemen.
b. Quetzal Artisan maakt gebruik van externe betalingenverwerkers, die de persoonsgegevens van de Betrokkene verwerken om een betaling mogelijk te maken.
c. Quetzal Artisan werkt met externe partijen die de webontwikkeling en webhosting namens Quetzal Artisan op zich nemen.

Artikel 5. Beveiligingsmaatregelen
Om inzage van persoonsgegevens van de Betrokkene door onbevoegden te voorkomen, heeft Quetzal Artisan verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 6. Bewaartermijnen
6.1. Quetzal Artisan bewaart de persoonsgegevens van de Betrokkene niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
6.2. Wanneer de Betrokkene zijn account verwijdert, zullen de persoonsgegevens van Betrokkene binnen 2 werkdagen uit het systeem worden verwijderd.
6.3. Wanneer de Betrokkene zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen de persoonsgegevens van Betrokkene binnen 2 werkdagen uit het systeem worden verwijderd.
6.4. Quetzal Artisan bewaart bestelgegevens of de gegevens uit het herroepingsformulier tenminste voor een periode van 7 jaar, om aan diens wettelijke plicht te voldoen. Na afloop van de periode van 7 jaar verwijdert Quetzal Artisan de bestelgegevens binnen 1 maand.
6.5. De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor Quetzal Artisan verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Artikel 7. Cookies
7.1. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door een browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website van Quetzal Artisan teruggestuurd worden, wanneer de Betrokkene de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies is te vinden op de website van ConsuWijzer: [https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].
7.2. Functionele cookies:
Om onze webwinkel te laten functioneren worden functionele cookies geplaatst. Deze cookies houden bijvoorbeeld bij wat de Betrokkene in het virtuele winkelmandje opslaat. Daarnaast wordt de cookie SESSIONID geplaatst. Deze cookie onthoudt de sessie van de bezoeker. Deze functionele cookies worden niet bewaard.
7.3. Google cookies:
a. Om te weten hoe bezoekers deze website gebruiken, zodat het gebruik van de website geoptimaliseerd kan worden, worden analytische cookies gebruikt. Daarom worden via deze website cookies van Google Analytics geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden door Google maximaal 2 jaar bewaard.
b. Ook worden cookies van Google Adwords geplaatst. Deze cookies houden bezoekerstatistieken bij, waaronder het aantal kliks dat een advertentie genereert, of de zoekwoorden die worden gebruikt. Deze Google Adwords cookies worden door Google maximaal 2 jaar bewaard.
c. Meer informatie over het beleid van Google: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].
7.4. Op deze website staan links en sociaal media buttons naar externe websites. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Quetzal Artisan verwijst hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Artikel 8. Rechten van de Betrokkene
8.1. De Betrokkene heeft het recht op inzage in diens persoonsgegevens. Als de Betrokkene wil weten welke persoonsgegevens Quetzal Artisan van de Betrokkene verwerkt, dan kan de Betrokkene daartoe een schriftelijk inzageverzoek doen.
8.2. De Betrokkene heeft het recht om diens persoonsgegevens te rectificeren. Mochten de gegevens van de Betrokkene gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan de Betrokkene Quetzal Artisan schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
8.3. Wanneer de Betrokkene Quetzal Artisan toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van de Betrokkene te verwerken, dan heeft de Betrokkene altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking door Quetzal Artisan op basis van de toestemming van de Betrokkene, die plaatsvond vóór deze intrekking.
8.4. De Betrokkene heeft een recht op het wissen van diens persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Hiertoe kan de Betrokkene tevens een schriftelijk verzoek doen.
8.5. De Betrokkene heeft een recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van diens persoonsgegevens. Hiertoe kan de Betrokkene tevens een schriftelijk verzoek doen.
8.6. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. De Betrokkene kan een verzoek aan Quetzal Artisan e-mailen via [email protected]
8.7. Quetzal Artisan zal een verzoek van de Betrokkene binnen 4 weken in behandeling nemen.
8.8. De Betrokkene heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop Quetzal Artisan met persoonsgegevens omgaat. Deze klacht kan de Betrokkene indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9. Wijzigingen
Quetzal Artisan behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de privacyverklaring worden hier gepubliceerd en treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Quetzal Artisan raadt de Betrokkene aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren.

Artikel 10. Contact
10.1. Indien de betrokkene vragen heeft over deze privacyverklaring of vindt dat het handelen van Quetzal Artisan niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring, dan kan de betrokkene contact met Quetzal Artisan opnemen.
10.2. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen via het e-mailadres [email protected] bij Quetzal Artisan worden ingediend.