Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht bij Quetzal Artisan

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Quetzal Artisan, Gildenborch 10, 4132 HG Vianen Ut, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het Modelformulier voor herroeping ook hier downloaden, en invullen of een andere duidelijk geformuleerde verklaring via e-mail opsturen.  Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons  terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen te verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Klik hier om het Modelformulier voor herroeping te downloaden.

 

Bijlage I: 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-  Aan: Quetzal Artisan

   Gildenborch 10

   4132 HG Vianen Ut

   [email protected]

 

-  Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

   de verkoop van de volgende producten herroept/herroepen:

 

1.  _____________________________________________________

2.  _____________________________________________________

3.  _____________________________________________________

4.  _____________________________________________________

5.  _____________________________________________________

 

-  Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling of ontvangst bij producten]:

 

  _______________________________________________________

 

-  Naam consumenten(en):

   _______________________________________________________

 

-  Adres consument(en):

   ________________________________________________________

 

 - Handtekening consument(en): (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   ________________________________________________________

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

#herroepingsrecht